کشور مقدّس ایران در نظر بهائیان

   دربارهءدیدگاه بدیع وجدید بهائیان راجع به وطن دوستی به طوركلی، حضرت بهاءالله ازجمله دریكی ازآثارشان به نام لوح دنیا می فرمایند: «از قبل فرموده اند،'حبّ الوطن من الایمان' (دوستی وطن از ایمان است)، ولسان عظمت (حضرت بهاءالله) دریوم ظهورفرموده: 'لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم' (فخرومباهات برای  کسی نیست که وطن رادوست میدارد، بلکه برای کسی است که جهان رادوست میدارد) به این كلمات عالیات، طیورافئده راپروازجدیدآموخت وتحدیدوتقلیدرااز كتاب محونمود.» طبق این هدایت جدیدالهی برای عصر بلوغ عالم، هرانسانی بایدعلاوه بردوستی وطن كه امری طبیعی است، كل عالم انسانی را نیزدوست بدارد؛همچنان كه صرف دوست داشتن فرزندان خود فخری ندارد، بلكه علاوه برآن، دوست داشتن فرزندان دیگران است كه موجب فخرواتحاداهل عالم است. ودرموردوفاداری نسبت وطن، حضرت عبدالبهاء می فرمایند :«هر ذلتی را تحمل توان نمود مگر خیانت به وطن و هر گناهی قابل عفو و ومغفرت است مگر هتك ناموس دولت و مضرّت ملّت» ( گلزار تعالیم بهایی، ص 45).
امادربارهءدیدگاه خاص بهائیان راجع به ایران بایدبیان كرد كه، ما فوق شكوه گذشتهءآن كه مدیون پیامبرانی است همچون حضرت زرتشت، و شاهانی همچون كورش و داریوش، و دانشمندان وبزرگانی همچون مولانا جلال الدین رومی و حافظ شیرازی وابن سینا و زكریای رازی، و ملتی كه به فرمودهء حضرت بهاءالله در لوح دنیا، «مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبت» بوده اند و «به نورخرد و دانش» منور و مزین، در این دور و عصر، به واسطهء آشكار شدن آئین جدید، شكوه وجلالی بی نظیر وبی همتابرای آن مقدّر شده است كه آوازهء آن را ابدی خواهد نمود.حضرت عبدالبهاء دراین مورد می فرمایند، پروردگار المیان محض فضل واحسان، هیكل ایران رابه خلعتی مفتخرفرموده وایرانیان راتاجی برسرنهاده كه جواهرزواهرش، برقرون و اعصار بتابد و آن ظهور این امر بدیع است...مشیت الهیه تعلق گرفته وقوهءمعنویه در ایران نبعان نموده.هذاامرٌ محتوم و و عدٌغیر مكذوب» (پیام ملكوت، ص112).
آری! ایران زادگاه دیانت بابی و بهائی است. حضرت باب در شیراز متولد شدند و در همین شهر اظهار امر فرمودند؛ مدتی در بوشهر به تجارت اشتغال داشتند؛ از شهرهای مختلف ایران از جنوب تا شمال غربی، مانند اصفهان و كاشان و ارومیه، عبور كردند تا در ماكو و بعد در چهریق در آذربایجان زندانی شدند و بالاخره در تبریز به شهادت رسیدند. منزل ایشان در شیراز (كه بعد از انقلاب ایران به دست دشمنان تخریب شد، اما نقشه‌های دقیق آن موجود است و در آینده به همان شكل اولیه بنا خواهد شد) یكی از دو محل حج است كه همهء بهائیان جهان باید به زیارت آن بشتابند.
حضرت بهاءالله از اهالی نور مازندران بودند كه در طهران متولد شدند. برای تبلیغ دیانت بابی به بسیاری از نقاط ایران از شرق تا غرب كشور، سفر كردند و در زندان سیاه‌چال طهران بود كه وحی الهی برای اولین بار بر ایشان نازل شد.
مؤمنین اولیه و شهدای این امر همه ایرانی بودند. بیست هزار شهید در سراسر خاك پهناور ایران جان خود را در راه این امر مقدس فدا كردند و با خون پاك خود زمین آن را رنگین ساختند. نور الهی از این سرزمین درخشید و تمام جهان را روشن نمود.
به این دلیل است كه كشور ایران در نظر تمام بهائیان جهان مقدس است و در جای‌جای آن اماكن متبركه‌ای قرار دارد كه همهء بهائیان آرزومند زیارت آنند. حضرت عبدالبهاء كه خودشان در ایران متولد شدند، اما هنگام تبعید از آن فقط 9 سال داشتند و هرگز نتوانستند به این كشور مراجعت كنند، می‌فرمایند: «حضرت بهاءالله و حضرت باب هر دو ایرانی بودند و بیست هزار ایرانی در این سبیل جانفشانی نمودند و من نیز ایرانی هستم حتّی با وجود اینکه شصت سال است از ایران خارج شده ام هنوز راضی بآن نگشته ام که عادات جزئیهء ایرانی ترک شود. بهائیان ایران را میپرستند.»  
همچنین در مورد مقام ایران در نظر بهائیان می‌فرمایند: «بهائیان چنان ایران را در انظار جلوه داده اند که امروز جمّ غفیری از اقالیم سبعه پرستش ایران می‌نمایند، زیرا شمس حقیقت از آن افق طلوع نموده و وطن مقدّس حضرت بهاءالله است. ملاحظه کنید که چه موهبتی حضرت یزدان در حقّ ایران و ایرانیان فرموده.»  
دیانت بهائی از آنجا كه در ایران ظاهر شده است با فرهنگ ایران عجین است. بیشتر آثار الهی در این دور به زبان فارسی نازل شده است. به همین دلیل اكنون بسیاری از بهائیان عالم زبان فارسی می‌آموزند تا بتوانند كلام الهی را به زبان نزولی آن مطالعه كنند. حضرت عبدالبهاء به یكی از بهائیان غربی می‌فرمایند: «ای منجذب به نفحات، تا توانی همّت نما که زبان پارسی بیاموزی زیرا این لسان عنقریب در جمیع عالم تقدیس خواهد گشت و در نشر نفحات الله و اعلاء کلمه الله و استنباط معانی آیات الله مدخل عظیم دارد. امیدوارم که به تحصیل این لسان موفّق بر هدایت جمّ غفیری شوی.»  
آثار بهائی از اشعار و ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات رایج در ادبیات فارسی سرشار است و فرهنگ ایران از این طریق به سراسر عالم راه می‌یابد. تقویم بهائی تقویم شمسی است، سال بهائی با اول فروردین آغاز می‌شود و همهء بهائیان عالم نوروز را جشن می‌گیرند.
ایران جدا از ارتباطی كه با دیانت بهائی دارد نیز كشوری با عظمت است. حضرت عبدالبهاء در رسالهءمدنیه، كه مخزن بیانات ایشان در مورد تجدید حیات ایران است، در مورد تاریخ ایران می‌فرمایند: «در ازمنهء سابقه مملکت ایران به‌منزلهء قلب عالم و چون شمع افروخته بین انجمن آفاق منوّر بود. عزّت و سعادتش چون صبح صادق از افق کائنات طالع و نور جهان افروز معارفش در اقطار مشارق و مغارب منتشر و ساطع. آوازهء جهان گیری تاجداران ایران حتّی به سمع مجاورین دایرهء قطبیه رسیده و صیت سطوت ملک الملوکش ملوک یونان و رومان را خاضع و خاشع نموده بود. حکمت حکومتش حکمای اعظم عالم را متحیر ساخته و قوانین سیاسیه‌اش دستور العمل کلّ ملوک قطعات اربعهء عالم گشته. ملّت ایران مابین ملل عالم به عنوان جهانگیری ممتاز و به صفت ممدوحهء تمدّن و معارف سرافراز. در قطب عالم مرکز علوم و فنون جلیله بود و منبع صنایع و بدایع عظیمه و معدن فضائل و خصائل حمیدهء انسانیه. دانش و هوش افراد این ملّت باهره حیرت بخش عقول جهانیان بود و فطانت و ذکاوت عموم این طایفهء جلیله مغبوط عموم عالمیان. گذشته از آنچه در تواریخ فارسیه مندرج و مندمجست در اسفار تورات که الیوم نزد کلّ ملل اروپا من دون تحریف کتاب مقدّس مسلّم است مذکور که در زمان کورش که در کتب فارسیه بهمن بن اسفندیار موسوم حکومت ایران از حدود داخلیهء هند و چین تا اقصی بلاد یمن و حبشه که منقسم به سیصد و شصت اقلیم بود حکمرانی مینمود. و در تواریخ رومان مذکور که این پادشاه غیور با لشکر بی پایان بنیان حکومت رومان را که به جهانگیری مشهور بود با خاک یکسان نموده زلزله در ارکان جمیع حکومت عالم انداخت و نظر به تاریخ ابی الفدا که از تواریخ معتبرهء عربی است اقالیم سبعهء عالم را در قبضهء تصرّف آورد. و همچنین در آن تاریخ و غیره مذکور که از ملوک پیشدادیان فریدون که فی الحقیقه به کمالات ذاتیه و حکم و معارف کلّیه و فتوحات متعدّدهء متتابعه فرید ملوک سَلَف و خَلَف بود اقالیم سبعه را مابین اولاد ثلاثهء خود تقسیم فرمود. خلاصه از مفاد تواریخ ملل مشهوره مشهود و مثبوتست که نخستین حکومتی که در عالم تأسیس شده و اعظم سلطنتی که بین ملل تشکیل گشته تخت حکمرانی و دیهیم جهانبانی ایرانست.»  
همچنین در مورد ملت ایران و وضعیت جغرافیایی آن می‌فرمایند: «همچو گمان نرود که اهالی ایران در ذکاء خلقی و فطانت و دهاء جبلّی و ادراک و شعور فطری و عقل و نهی و دانش و استعداد طبیعی از مادون دون و پست‌ترند استغفر اللّه بلکه در قوای فطریه سبقت بر کلّ قبائل و طوائف داشته و دارند و همچنین مملکت ایران به‌حسب اعتدال و مواقع طبیعیه و محاسن جغرافیا و قوّهء انباتیه منتهی درجهء تحسین را داشته»  
شاید بسیاری از افراد با توجه به ذلت و عقب‌ماندگی ایران در دویست سال گذشته امیدی به آیندهء روشنی برای این كشور نداشته باشند، اما، با توجه به آنچه ذكر شد، آیندهء ایران از نظر بهائیان بسیار روشن و درخشان است و تنها اندكی همت و غیرت و سعی و كوشش لازم است تا این كشور به عظمت دیرینهء خود، بلكه به جایگاهی اعظم از آن دست یابد. حضرت عبدالبهاء در رسالهء مدنیه به مردم ایران و اولیای امور كشور توصیه فرمودند كه «از تقلید نفوس متوهمه بپرهیزند، تغییر و تحول اساسی در طرز تفكر و رفتار فردی و اجتماعی را لازم شمرند، به فكر بزرگواری و عزت خود بین ملل و طوایف عالم باشند و با وجدانی آگاه و تمسك به خشیه‌الله دست به دست هم داده احتیاجات مملكت را دریابند و منافع شخصی را فدای مصالح عامه نمایند.» «حضرتش به خوانندگان آن رسالهء مباركه توصیه فرمود كه در بررسی مسألهء تجدد ناظر به باطن امور باشند. جوهر كلام مبارك  آنكه عامل اصلی پیشرفت تمدن انسانی در طی قرون و اعصار قوای فعالهء مقلّبهء عقل و دانش بوده و هست.»  
به این ترتیب به اعتقاد بهائیان آبادانی ایران بیش از هرچیز در گرو آن است كه ایرانیان اولاً دست از تقلید، چه تقلید از غربیان باشد، چه تقلید از علمای دینی، بردارند و از عقل خود استفاده كنند؛ دوم در راه خیر عموم از منافع شخصی خود صرفنظر نمایند و برای سازندگی مملكت با هم متحد شوند؛ سوم اینكه به جای توجه به امور ظاهری و بی‌اهمیت غرب به آنچه اصل و اساس تمدن است، یعنی علم، روی آورند.
بهائیان بر این باورند كه ایرانیان این گام مهم را برخواهندداشت، زیرا در آثار مقدسهء بهائی بشارات فراوانی دربارهء آیندهء ایران وجود دارد كه این گفتار را با ذكر چند بیان از حضرت عبدالبهاء در این مورد به پایان می‌بریم:
عنقریب ملاحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال مبارک در جمیع  بسیط زمین محترم ترین حکومات خواهد گشت. اِنّ فی ذلک عبرهً للنّاظرین  و ایران معمورترین بقاع عالم خواهد شد اِنّ هذا لَفَضلٌ عَظیم.  
بهاءالله ایران را روشن نموده و در انظار عمومی عالم محترم نماید و ایران چنان ترقّی نماید که محسود و مغبوط شرق و غرب گردد.  
ایران مركز انوار گردد. این خاك تابناك شود و این كشور منور گردد و این بی نام و نشان شهیر آفاق شود و این محروم محرم آرزو و آمال و این بی بهره و نصیب فیض موفور یابد و امتیاز جوید و سرفراز گردد.  
افق ایران از پرتو مه آسمان روشن و منیر گردد. عنقریب آفتاب عالم بالا چنان بدرخشد كه آن اقلیم اوج اثیر گردد و به جمیع جهان پرتو اندازد و عزت ابدیهء پیشینیان دوباره چنان ظهور نماید كه دیده‌ها خیره وحیران گردد.  
ودرمناجاتی چنین دعا می فرمایند:
به نام یزدان مهربان. پاك یزدانا، خاك ایران را از آغاز مشكبیز فرمودی وشور انگیز و دانش خیز و گوه رریز؛ ازخاورش همواره خورشیدت نورافشان، ودرباخترش، ماه تابان نمایان؛ كشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پرگل وگیاه جانپرور وكهسارش پرازمیوهءتازه وتر، وچمنزارش رشكِ باغ ِ بهشت؛ هوشش پیغام سروش، وجوشش چون دریای ژرف پرخروش.روزگاری بودكه آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواریش پنهان درزیرروپوش؛ بادبهارش خزان شدوگلزاردلربایش خارزار؛چشمهءشیرینش شورگشت وبزرگان نازنینش آواره ودربه در ِهركشوردور؛ پرتوش تاریك شدورودش آب باریك؛ تاآنكه دریای بخششت به جوش آمد و آفتاب دهش دردمید؛ بهار تازه رسید و باد جانپرور وزید وابر بهمن بارید، پرتو آن مهر ِمهرپرور تابید،كشور بجنبید و خاكدان گلستان شد و خاك سیاه رشك بوستان گشت؛ جهان جهانی تازه شد و آوازه بلندگشت؛ دشت وكهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه وآهنگ همدم شدند.  هنگام شادمانی است، پیغام آسمانی است، بنگاه جاودانی است، بیدارشو، بیدارشو.
ای پروردگار بزرگوار، حال، انجمنی فراهم شده وگروهی همداستان گشته كه به جان بكوشند تا از آن باران بخششت بهره ای به یاران دهند و كودكان خودرابه نیروی پرورشت در آغوش هوشْ پرورده، رشكِ دانشمندان نمایند؛ آئین آسمانی بیاموزند و بخشش یزدانی آشكار كنند.  پس ای پروردگارمهربان، توپشت وپناه باش ونیروی بازوبخش، تابه آرزوی خویش رسند واز كم و بیش درگذرند و آن مرزوبوم را چون نمونهء جهان بالا بنمایند.  
 
 
منابع و مأخذ:
1-  همان، ص117
 2-  پیام 26نوامبر2003
 3-  همان
 4-  مجموعهءمناجاتهای حضرت عبدالبهاء، چاپ آلمان، صص492- 490
 

پایه بهائیت بر بابیت است و

پایه بهائیت بر بابیت است و پایه بابیت بر شیخیگری است و پایه شیخی بر شیعه امامی است. اصل شیعه قبول ان است که امامی پنهان است یا پنهان بوده وقتی این عقیده خرافی قبول نباشد باب و بها زیر سئوال است. ولی این سبب نمیشود که بهائیان مورد ازار قرار گیرند. اگثر مردم دینشان را پدر و مادر به آنها ارث داده است . جه مسلمان و چه بهائی .جنگ و جدال برای مذهب احمقانه است.

دوست عزیز در قرآن بارها یه

دوست عزیز در قرآن بارها یه آمدن پیامبران در آینده بشارت داده شده. مقاله خاتمیت را در همین سایت مطالعه نمائید تا این شبهه شما برطرف گردد http://aeenebahai.org/node/490

آقای بهاالله ادعا داشته بهش

آقای بهاالله ادعا داشته بهش وحی شده و پیامبر الهی هست. خب وقتی شما میگی مسلمونی و شیعه یعنی معتقدی به خاتمیت پیامبر ! خب دیگه خودت فک کن به حرفی که گفتی. بنظر من ، از این مدل دینهای الکی تو تاریخ زیاد بوده ولی ابزار تبلیغ نداشتن. ولی الان دارن و با حرفای خوب آدمو گول میزنن

با سلام و تشکر میخواستم بدونم

با سلام و تشکر میخواستم بدونم دقیقا چطوری میشه بهایی شد؟

جوان عزیز از اینکه با ما

جوان عزیز از اینکه با ما مکاتبه میکنید خوشحالم بهائیان همه ادیان الهی را دارای اساسی واحد میدانند و برای همه احترام قائلند. قرآن حاوی بشارات زیادی برای ظهور پیامبران در آینده است. متأسفانه توهم خاتمیت مشکل پیروان همه ادیان قدیم است که به علت آن از ایمان به ظهور بعد محروم مانده اند. برای رفع این شبهه از ذهنتان مقاله خاتمیت در لینک زیر را مطالعه فرمائید http://aeenebahai.org/node/490 موفق باشید

دوستان گرامی یه سوال:شما

دوستان گرامی یه سوال:شما بهاییان که ادعای دین داری میکنید آیا کتب و پیامبران سایر ادیان را قبول دارید؟آیا قران تورات انجیل و...قبول دارید؟آیا محمد(ص)را قبول دارید ...اگر آری که چرا به قران توجه نمیکنید که محمد را خاتم انبیا معرفی کرده...پس چرا حماقت چرا سادلوحی...چرا ابزار دست استعمار و ضهیونیست شدید...البته تعدادتون اینقدر زیاد نیست که گرا باشیو اما برای ما حتی نجات یک نفر هم اهمیت داره...لطفا بیشتر تحقیق کنید و مزخرفات گروهی دنیا طلب را باور نکنید....

هموطن بهایی من شرمنده ام که

هموطن بهایی من شرمنده ام که برخی هموطنانم در تاراج اموال تو سهیم بودند. هموطنان بهایی من به جای حکومت اسلامی که هر از چند گاهی سرباران گمنام امام زمان را مزاحم جان و ناموس شما عزیزان می نماید از رویتان شرمگینم. همکلاسی بهایی عزیزم ازنگاه نابخردانه برخی رفقایم( که گویی شاهدغریبه فضایی تازه واردی که دوران قرنطینه را میگذراند هستند) شرمسارم. هموطن صبورم ' ازاینکه با این همه اهانت و توهینی که از این رسانه به طاهر مردمی بر علیه بهاییت(وسایر ادیان وعقاید)صورت میگیرد' هنوز عشق به وطن داری و از تقدس آن میگویی ,خوشحالم. با امید به روزی که مردم شریف ایران حق آزادی بیان را بدست آورد و آن را محترم شمارد.

پس خودمونو به عربا بچسبونیم؟

پس خودمونو به عربا بچسبونیم؟

واقعا جای تأسف و تعجب است که

واقعا جای تأسف و تعجب است که هنوز عده ای همچون شما افترائات ابلهانه ردیه نویسان مغرض را باور میکنند و گمان میکنند بهائیان از کره دیگری آمده اند. کدام نادانی میتواند باور کند که کسی با هر دین و مذهبی حاضر شود با محارم خود ازدواج کند. حماقت در آنجاست که کسی دل خوشی از حکومت نداشته باشد ولی مزخرفاتی را که از سوی مزدورانش پراکنده میشود باور کند و حماقت بیشتر در این است که گمان کند بهائیان جان و هستیشان را بخاطر پول خیالی که اسرائیل به آنها میدهد به خطر می اندازند. مانند همان پولهائی که امریکا و اسرائیل به روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر داده است تا از حقوق هموطنانشان دفاع کنند و اکنون بخاطر گرفتن همان پولها در زندانند.
دامنه نشر افتراء و تهمت از سوی ملایان بحدی وسیع است که هر بینی زکام آلوده ای هم بو تعفن آن را احساس میکند عجیب است که هنوز چنین سخنانی را قبول و تکرار میکنید
قبل از هر اظهار نظری تحقیق کنید و کمی هم از قوه تعقل و تفکرتان استفاده کنید

کوته فکر بد اندیش به پیشینه ی

کوته فکر بد اندیش
به پیشینه ی افتخار آفرین کشورمان توهین نکن

جای تآسفه سعی کن اسلام را

جای تآسفه
سعی کن اسلام را قبول کنی
چرا شما بهاییا ازدواج با محارم را جایز میدونید
ایا تو حاضری با خواهرت ازدواج کنی
من دل خوشی از سختگیریا ی حکومت ندارم
ولی انصافا شما یا احمقید یا خودتونو بخاطر دنیاطلبی و بودجه های کلان اسراییل به حماقت زدید
به خودتان بیایید
روح خدا در همه ی انسانها وجود دارد ن فقط در بها اله
بیشتر تحقیق کنید
قران کلام خداست شما خدارا قبول دارید و کلامش را انکار و تحریف میکنید

ببینید اسلام اخرین و بهترین

ببینید اسلام اخرین و بهترین دین نزد خداست و حضرت محمد خاتم الانبیاست کاسه کوزتون رو جمع کنین بابا خودتونم انقد به ایران نچسبونید ما اصلا خوشمون از شما نمیاد واسه ما ننگه که شما اسمه ایران وایرانی رو میارین

با سلام من خجالت میکشم بگم

با سلام
من خجالت میکشم بگم تازه با این دین اشنا شدم .تا حالا هر بار اسمی از بهائیت به میان میامد یکی میگفت ولش کن انها کافرن.من هم چون هیچ اطلاعی نداشتم توجهی نمیکردم .تا با یک خوانواده بهائی اشنا شدم که از دین انها اطلاعی نداشتم تا یک ماه پیش متوجه شدم که انها بهائی هستن .نه تنها ناراحت نشدم بلکه باعث خوشحالی من هم شد .در سفری که به ترکیه داشتم با افراد بیشتری ملاقات کردم و یک کتاب که زندگی حضرت باب بود را خواندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. الان دوست دارم اطلاعات بیشتری در مورد این دین داشته باشم ولی نمیدانم از کجا واز چه طریقی میتوانم در مورد دین بهائی اطلاعات بگیرم .اگه کمکم کنید ممنون میشوم

با سلام من خجالت میکشم بگم

با سلام
من خجالت میکشم بگم تازه با این دین اشنا شدم .تا حالا هر بار اسمی از بهائیت به میان میامد یکی میگفت ولش کن انها کافرن.من هم چون هیچ اطلاعی نداشتم توجهی نمیکردم .تا با یک خوانواده بهائی اشنا شدم که از دین انها اطلاعی نداشتم تا یک ماه پیش متوجه شدم که انها بهائی هستن .نه تنها ناراحت نشدم بلکه باعث خوشحالی من هم شد .در سفری که به ترکیه داشتم با افراد بیشتری ملاقات کردم و یک کتاب که زندگی حضرت باب بود را خواندم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. الان دوست دارم اطلاعات بیشتری در مورد این دین داشته باشم ولی نمیدانم از کجا واز چه طریقی میتوانم در مورد دین بهائی اطلاعات بگیرم .اگه کمکم کنید ممنون میشوم

الله ابهی ببین تو خودت به

الله ابهی

ببین تو خودت به خودت نگاه کن یه ادم فاسدی از خودت خجالت بکش

محمد عزیز ایمان به تقلیب

محمد عزیز
ایمان به تقلیب روحانی و قلبی است و به شرط و تعهد بستگی ندارد . جهت اطلاع شما عرض میگردد که در تمامی کتب مقدسه بشارت به دو ظهور پیاپی که اصلاح عالم منوط به آنهاست داده شده. در دیانت زرتشت ظهور سوشیانت و اوشیدر، دیانت یهود ظهور مسیح و رب الجنود ، دیانت مسیح ظهور حضرت اعلی و بازگشت مسیح ، در دیانت اسلام ظهور مهدی و مسیح و به صراحت در قرآن بر ظهور پیامبران بعد تأکید شده ولی در هیچیک از کتب مقدسه اشاره روشنی به ظهور حضرت محمد نشده است لطفا اگر در کتب معتبر ادیان پیشین نام و یا حتی اشاره واضحی به ظهور حضرت محمد سراغ دارید برای بنده بفرستید تا بدانیم شما چگونه به رسالت ایشان مومن شده اید
پیروز باشید

یه نکته ای در دین شما بهاییان

یه نکته ای در دین شما بهاییان هست اگر جواب دادین من رسما خودم بهایی میشم

یکی از دلایلی که نشانگر حقانیت ادعای پیامبری یک پیامبر وجود داره اینه که که پیامبران قبلی بشارت اومدن پیامبربعدی رو بدن
توی کدوم کتاب مورد قبول ادیان الهی نوشته شده که در اینده پیامبری ظهور می کنه که نامش بها الله هست؟
اگر جواب بدین من رسما اعلام می کنم بهایی هستم و الا ضاله تر از دین بهایی اونم به به این روشنی وجود نداره

به نام دادار یکتا ایران سرای

به نام دادار یکتا
ایران سرای تاریخی اندیشه وادیان وتمدن وفرهنگ است.ایرانیان در آنچه که اینک جهان در دست دارد(تمدن وفرهنگ واندیشه) سهم به سزایی دارند.این فکر باعث برتری ایرانیان نمی شود؛بلکه بی شک نشانه ی پیشگامی آنان در تغییر موثر جهان وجهانیان است.یکی از آخرین هدیه ی ایرانیان به جهان جناب بهاء الله است.ایشان که به علت شایستگی در میان میلیونها فرد ساکن بر زمین، به پیامبری برانگیخته شد؛طرحی نو زد وفلک را سقف بشکافت وهمچنان شاهد ایمان روزافزون جهانیان به ایشان هستیم.باعث افتخار است که ایشان از ماست.نه فخر می فروشیم ونه از دیگران برتریم؛بلکه می خواهم همه بدانند که ما همواره طلایه دار تغییر بوده ایم.تغییر به سوی روشنایی بیشتر ودنیایی نیکوتر.ارادتمند نیکویان،شکیبا

درود بر روان پاکت / لطف کن

درود بر روان پاکت / لطف کن جواب من هم براش بذار

دمت گرم هم خون جمشید / با هم

دمت گرم هم خون جمشید / با هم باید به جنگ انیران برویم

کاش برام مهم نبودی تا بایکوتت

کاش برام مهم نبودی تا بایکوتت میکردم تو از پیامبران خدا که سرزمین را آباد کردند بیزاری مجو کوروش و جمشید و ... همه مامور از طرف خدای بزرگ بودند برای مبارزه با پلیدی

من یه دوازده امامی هستم تو هم

من یه دوازده امامی هستم تو هم هستی / اما من قبل از اون یه ایرانی هستم چرا عکا شد شهر مقدس ؟ یه ایرانی باش از دست روسیه پلید و بریتانیای کثیف چیزی نگیر

سلام به نام خدای یکتا من

سلام به نام خدای یکتا من مسلمانم و به دین شما احترام میزارم شما کث خدارو قبول دارید چرا کتاب خدا قرانو قبول ندارید؟

من بسیار خوشحال هستم که با

من بسیار خوشحال هستم که با نظرات بهایان اشنا میشوم راه رستگاری ایرانیان شناخت بهاییت است .

من بسیار خوشحال هستم که با

من بسیار خوشحال هستم که با نظرات بهایان اشنا میشوم راه رستگاری ایرانیان شناخت بهاییت است .

با سلام به همه دوستان من بچه

با سلام به همه دوستان
من بچه مسلمانم وشیعه اثنی عشری -می خواستم به اون دوست عزیزی که می گه دست پرورده صهیونست ها وانگلیس ها هستید جواب بدم که به این فکر کن و مطالعه کن هر دینی که اومده دین قبلی تا جایی که تونسته کوبیده -مثلا وقتی حضرت مسیح ادعای فرمودند یهودیان با حضرت وپیروانشون چه کردند حتی حضرت رو به صلیب کشیدند و در مورد اسلام نیز همین طور جنگهای صلیبی که مسلمانان پیروز شدند . حال با این پیش فرض اگر این دین دین الهی باشه و من توی نوعی مخالفت کنیم به خاطر بعضی افراد مذهبی (روحانیون )که درآمدشون از این راهه تبلیغ تعصبات غلط .با این افراد بهایی که به خدا من هر چی دیدم آدمهای خیر خواه بودن وشعارشون خدمت به خلق هست .چرا جبهه بگیریم . عیس به دین خود موسی هم به دین خود فقط ما سعی کنیم آدمهای خوبی باشیم .
باز هم ممنونم از اینکه حوصله کردید وخوندید

درود و صد درود برشما چرا در

درود و صد درود برشما
چرا در دنیایی که خداوند واحد همه ما را آفریده برای ابراز عشق و محبت به همدیگر این همه نزاع و جدال ؟؟
کاش برای شناختن حقیقت فکر از گوش و چشم و قلب خودمان استفاده میکردیم نه چشم و گوش و عقل ........
پیروز و سربلند باد ایران

ba tashakor az doste aziz :

ba tashakor az doste aziz : hameye ma ensanha midanim ke baraye zendegi kardan ghaza ab nore khorshid va gheyre . halagar bar in mabna bashim ke agar bekhahim be madrese beravim bayad moalem bashad ke mara dar amre dars khandan yari konad .hal agar moalemi nabashad aya kasi mitavanad bedone moalem dars bekhanad ya chizi biyamozad .payambarane elahi ham manande moalemani hastan ke baraye rahnamaeiye bashar amade and va rafte and .hal dar nazar dashte bashid ke shoma maghtae dabirestan ra tamam kardid va mikhahid varede daneshgah shavid aya: be tanhaei mitavanid maghtahe daneshgah ra bedone moalemi ke shoma ra dar in maghtah yari konad dars bekhanid .va in matlab ra ham dar nazar dashte bashid ke afrad ya tamamiye adyan mesle khahar va baradar haye vagheiye ham mimanand masalan dar bayani mifarmayand ? ayo hanas ma hame basharim bandeye 1 khodaye dadgarim khaharano baradarane hamim chon ze yek pedaro madarim moteghalegh be ahsano akhlagh motesaver be ahsano sovarim hich darandei ham jense khod nadarad az che no doshmanane yekdigarim .make ashrafe makhloghat esmemanra gozashtan chera bayad baraye ham noe khodemon selah dorost konim .

دوست عزیز من هم دقیقا شرایط

دوست عزیز من هم دقیقا شرایط اعتقادی شمارو دارم و با نظرتون کاملا موافقم.
داشتن دین راهیه برای نزدیک شدن به انسانیت حال به هر دینی که باشی

ال..ابهی خدمت همگی دوستان از

ال..ابهی خدمت همگی دوستان از بیان نظرات زیبایتان متشکرم کاش همه این نظرات رو داشتن و این قدر یه این دین مقدس توهین نمیکردند ولی من تا اخرین نفس دینم را دوست دارم و به این دین مقدس میبالم و افتخار میکنم مرسی از همه ی شما که این شایعه هارا باور ندارید و یک طرفه به قاضی نمیروید

علي عزيز يادآوري شأن و منزلت

علي عزيز
يادآوري شأن و منزلت ملت ايران و شيوه نيك حكومتهائي كه در دورانهائي از تاريخ اسباب افتخار اين كشور بوده اند ، با راسيسم و اعتقاد به برتري نژادي تفاوت اساسي دارد
شايد مرور بر اين افتخارات ما را بخود آورد و دچار نا اميدي و درماندگي و درنتيجه پذيرش شرايط ناگوار و شرم آور نشويم
البته نبايد در اين كار افراط كرد تا احساس برتري و فخر فروشي از آن پديد نيايد
پيروز باشيد

تا كي ميخواهيد به تقدس شاهان

تا كي ميخواهيد به تقدس شاهان كشورگشا و قدرت طلب بپردازيد؟ آيا اين تقدس بخشي به شاهان هخامنشی مانند بسياري ديگر از سياستمداران و وعاظ ديني راهكاري در جهت جذب ايرانيان نمي باشد؟
من در گفتار فوق انديشه برتر بودن ايرانيان و به خصوص قوم فارس را مي بينم؟!
مرگ بر راسيسم

با سلام به شما عزیزان من یک

با سلام به شما عزیزان من یک مسلمان شیعه هستم که مشتاق آشنا شدم با دیگر ادیان هستم . من فقط این ایده را در ذهن دارم و عمل هم میکنم.( شما میخواهید هر دینی داشته باشید هر دینی که اعتقاد دارید خدا افریننده شمااست، این نکته را مد نظر داشته باشید که زمانی خدا میگوید تو بنده شایسته من هستی که، همه خلق خدا خوبی شما را بگوید یعنی تمام دوستان اشنایان و کسانی با شما در ارتباط هستن از شما رحمت و دوستی و مودت دیده باشند حال فرقی نمی کند شماچه آیینی دارید )

بیایید از گذشته درس بگیریم و

بیایید از گذشته درس بگیریم و به امید آینده که امده بود ایران مركز انوار گردد. این خاك تابناك شود و این كشور منور گردد و این بی نام و نشان شهیر آفاق شود و این محروم محرم آرزو و آمال و این بی بهره و نصیب فیض موفور یابد و امتیاز جوید و سرفراز گردد دست به دست هم بدهیم تا به این هدف بالا برسیم و تا زمانی ما خودمان را تربیت نکنیم نمی توانیم ایران را اباد کنیم و تا زمانی ایران را اباد نکینم وحدت عالم انسانی ممکن نیست طبق فرموده حضرت عبدالبها هر کس اول باید در فکر تربیت خویش باشد پس چه بهتر است بجای اینکه با یکدیگر نزاع و جدال کنیم ببینیم چه قدمی می توانیم برای اصلاح عالم برداریم آری جوان تواند عالمی را به حرکت در اورد مرسی و ممنون از مدیر سایت

سلام من نميدونم اياجوابي به

سلام من نميدونم اياجوابي به من ميديديانه اما باوركنيددچارترديدشدم لطفاراهنماييم كنيد

اینهاهمه آموزه های قابل

اینهاهمه آموزه های قابل ستایشی است اما دریک مباحثه ای میان کریشنامورتی باآلان آندرسون به نکته جالبی برخوردم اینکه متفکری به اسم کیرکیگارد میگویدمن اگربه یک مدرسه دینی بروم وتلاش کنم صرفآبامطالعه وتحصیل کتبی به درک مفهوم مسیحیت بپردازم/درواقع من دارم ازخودم چیزی میسازم اما کی من به درک عمیقی به درستی یانادرستی آنچه که ساخته ام خواهم رسید؟پس شایدقرنهامشغول بآن خواهم بودبدون اینکه درعمل کاری کنم/میگویدشمابایدباعمل مشخص خودریسک نماییدنه اینکه توسط دنباله روی نقل قولهای سایرین به تقلید سرسری بپردازیدواگرچنین کنیدماهمچنان درابتدای همان راهی هستیم که بودیم ودربازی بی انتهایی قرار میگیریم که مدتی باجذبه واشتیاق دنبال میکنیم ولی چون به عمل منجرنمیشودارزشی ندارد/درتحلیل این گفته آندرسون میگویدبااینکه ازآموزه های اساسی کیگاردعدم پیروی کورکورانه است امااکنون عده ای بابررسی آثاروی درصدد کشف آنندکه دقیقآبه مفهوم عمیق گفته هایش دست یابندوبدینگونه استنباط نموده که عمرشان رادراین راستابه اتمام میرسانندبدون کمترین ثمری!!!من باسایرملل آشنایی ندارم اماشخصیت پرستی درایران بیداد میکند خودم شیعه ام ولی مدتی باسنی هادرارتباط بوده ام این صفت کمتردرآنها جریان دارد به عنوان یک دوست ایرانی به همه بهاییان عزیز توصیه میکنم کمتربدنبال ساختن زیارتگاه برای این وآن باشید ماشیعیان به جایی نرسیدیم اشتباه مارا اگه خواستید تکرارکنید شایدروحتون آروم بگیره که آره درگسترش آیینتون حق مطلب رو اداکردین ولی اینکه تآثیری درگرایش آیندگان داشته باشه بعید میدونم!امیدوارم ماایرانیان هم روزی بتوانیم ازستایش شخصیتهادست برداریم امروزه رهبرکشور درحدخداستایش میشود حال آنکه درعکسی دیدم اوباما ومدودوف برای صرف ناهار واردرستورانی شده اند ولی برای مردم حاضر درسالن اهمیتی ندارد آندو چه سمتی دارند خیلی عادی رفتار میکنند اما ما.../پایدارباشید

سلام من مسلمان و شيعه هستم

سلام
من مسلمان و شيعه هستم البته اهل به جا آوردن نماز و روزه نيستم ولي مطالعاتي که داشته ام و نتيجه اي که در مجموع گرفته ام اينست که فرق نميکند انسان کدام يک از اديان الهي را داشته باشد مهم اينست که بتوانيم تحت تعاليم الهي زندگي کنيم و با تلاش و کوشش خود جهاني بسازيم که به عدالت و انسانيت نزديکتر باشد.
البته در ايران بر عليه بهائيت تبليغ مي شود و من هم کاري به اين ندارم که اين دين الهي هست يا خير اما صحبت هاي شما درست است.

آیا هنوز متوجه نشده اید که

آیا هنوز متوجه نشده اید که بازیچه دست صهیونیزم و انگلیس مکار هستید؟

mamnon az etelaati ke dar

mamnon az etelaati ke dar ekhtiyar migozarid ama age mishe vazehtar va kameltar tozih dahid
TNX

az inke in matoleb ra dar

az inke in matoleb ra dar ekhtiyare ma javanan migozarid mamnonam va inke age mishe kameltar va vazehtar bayan shavad

gesmati ro pasandidam. thanks

gesmati ro pasandidam.
thanks

shoma ke hasti ke be kourosh

shoma ke hasti ke be kourosh e bozorg tohin mikoni? ehteram be aeene shoma be ja vali dar morede ann kourosh va daryush e bozorg ke nore a'ala hastand va yunanian ou ra sarvar va iranisn be ou pedar migoftand tahghigh konid baad zaban bogshaeed lotfan
ey kourosh e pedare asia europe va africa

الله ابهی من به عنوان يك جوان

الله ابهی
من به عنوان يك جوان بهايي در ايران مي توانم بگم كه به خودم افتخار مي كنم كه يك بهايي هستم با هر ظلمي كه در حق ما شده
به خودم مي بالم.

مقاله ایران

الله ابهی
بیایید تفکر چروکیده و پوسیده تقدس داریوش و کورش را که از منظر سیاسی و اخلاقی از فاسد ترین شاهان بودند را از اذهان پاک کنیم.و به تکرار حرفهای 500 سال پیش فاشیست ها نپردازیم.بیاید تاریخ را دوباره و با ذهنی باز و آزاد که تاکید اکید دین بهاست بخوانیم.تا عبرت آینده مان شود.و یک نکته دیگر که در مقاله اسمی از ملل دیگر ایران به میان نیامده است.آیا حاکمین عادلی مثل بابک ارزش تقدس پیدا کردن دارند که میگفت اگر 40 نفر باشیم و 1 تکه نان داشته باشیم آن 1 تکه باید به 40 تکه مساوی تقسیم شود.یا شاهانی امثال داریوش و کورش که لواط کارانی بیش نبودند؟؟؟اگر بخواهیم طبق پیش بینی حضرت عبدالبهاء با جنگ جهانی سوم که گفته شده بین اقوام رخ خواهد داد مقابله کنیم از همین دقیقه باید افکار پوچ فاشیستی خود را که مخرب وحدت عالم انسانیست را فراموش کنیم و در موردی که نمی دانیم نظر ندهیم.
زنده باد اقوام ایران.
تورک
عرب
کورد
لر
لک
گیلک
...

پاسخ

دوست عزیز
الله ابهی
از اینکه با نظرات خود ما را راهنمائی مینمائید ممنونیم . چند نکته در مطالب شما جای اندکی تأمل بیشتر دارد . اول اینکه ریشه این تفکرات بدبینانه شما در کجاست و براساس چه اطلاع موثقی بزرگان تاریخ ایران مثل کورش را فاسد و یا حتی لواط کار میدانید. آنچه تاریخ گواهی میدهد این است که رفتار همجنس بازی از غرب به ایران آمده و بطور خاص پس از حمله اسکندر دربین درباریان رسوخ یافته و شاهان هخامنشی این عمل را ننگ آور و خلاف اخلاق میدانسته اند . درباره نوع رفتار و سلوک کورش نیز تاریخ جز نیکی از او ثبت ننموده و حتی درکتب دینی کلیمیان در حد یک قدیس مورد ستایش قرار گرفته است. از آزاد اندیشی و عدم تعصب نژادی و دینی گرفته تا شفقت و مهربانی به زیردستان و مغلوبین درجنگ و در مورد داریوش نیز اسناد بجا مانده از بنای تخت جمشید گواه رواج عدالت اجتماعی بی نظیری در آن دوران است که حتی امروز نیز نظیر آن را کمتر در جهان سراغ داریم. در مورد سجایای بابک با شما مخالفتی ندارم ولی آنچه در نوشته شما جلب توجه میکند ستایش برابری خواهی در امور اقتصادی است که حاکی از گرایش به نظامات اشتراکی و کمونیستی است.در این نوع نظامات هدف ایجاد عدالت اجتماعی از طریق برقراری مساوات است . گرچه هدف والائی است و در عمل نیز نظامهای سوسیالیستی روشهای موثری برای رسیدن به آن بکار بسته اند ولی آنگونه که در آثار بهائی ذکر شده مساوات معادل عدالت نیست بلکه هرکسی باید به میزان تلاش و خدمتی که به جامعه عرضه میکند از مواهب آن برخوردار گردد. هیچکدام از نظامهای کمونیستی نیز در عمل مساوات را پیاده نکرده اند و طبقه و حزب حاکم همیشه امتیازات ویژه ای در عملکرد سیاسی و اقتصادی داشته اند . امتیازی که به ناحق و نه براساس شایستگی بلکه براساس وابستگی های سیاسی و روابط ناسالم به ایشان داده میشد. درهرصورت مطلق انگاری در هر تفکری مخرب است ، همانگونه که راهنمائی کردید ستایش افراطی نیاکان و فراموش کردن اشتباهات ایشان موجب تکرار اشتباهات خواهد شد ولی در نقطه مقابل انکار تلاشها و خدمات ایشان هم بی هویتی و سقوط فرهنگی را بدنبال خواهد آورد
درضمن خاطر نشان میگردد که حضرت عبدالبها در هیچ جا وقوع جنگ جهانی سوم را پیش بینی ننموده اند زیرا جنگ جهانی دوم دو دهه بعد از صعود ایشان آغاز گردید . آنچه در آثار ایشان انذار گردیده خطر وقوع جنگ دوم است که واقع گردید و مصائبی را که حضرت عبدالبها بیان نموده بودند ببار آورد. در مورد " افکار پوچ فاشیستی" که احتمالا در مقالات سایت به آن برخورده اید لازم است بیشتر توضیح دهید زیرا نتوانستم مصداقی برای آن بیابم
امیدوارم با نظرات موشکافانه خود همچنان ما را در ارتقاء کیفیت مطالب سایت یاری نمائید
موفق باشید

...

من بهايي نيستم اما مطالبتون به نظرم جالب مياد

مسئولیت عظیم

من اعتقاد راسخ دارم که" ایران مرکز انوار" خواهدشد.دراین راستاهمه ما ایرانیان مسئول احیای ایران عزیز هستیم.

با درود به همه انسانها

من یک شیعه هستم.این دین پدر و مادرم بود . وقتی بزرگتر شدم به مطالعه در همه ادیان پرداختم و به دین خودم یعنی شیعه گرویدم . اما از تفکرات شما بسیار بهره بردم و خوشحالم که هموطنانی چون شما دارم . به امید روزی که تمام انسانها با هر نوع تفکری در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنند همانند روزگار کوروش کبیر .

تلاش برای ترقی و پیشرفت ایران

بهائیان ایران علاوه بر عشق به کشورشان و امید به آینده آن، برای پیشرفت و توسعه آن هم تلاش می کنند. بهائیان جزء اولین گروههایی بودند که در ایران مدرسه، درمانگاه، حمام و سایر مراکز آموزشی و بهداشتی تأسیس کردند و از طرق مختلف می کوشند تا در راه پیشرفت و توسعه کشور و ترقی فرهنگی آن با هموطنان خود همکاری کنند. علاقه و امید بهائیان نسبت به آینده ایران یک احساس کور نیست، بلکه همراه با ایفای سهم خود در ساختن این آینده است.
از تلاشتان متشکرم. امیدوارم موفق باشید

...

به عنوان يك بهايي به ايراني بودنم افتخار مي كنم و اينكه در وطن من دو پيامبر بزرگ ظاهر شدند و اين بزرگترين افتخار براي ايران و هر ايراني است

یک نظر جدید بنویسید:

این فیلد به صورت خصوصی نگهداری می شود و در معرض دید قرار نمی گیرد. چنانچه مایل به دریافت پاسخی از طرف سایت هستید آدرس ایمیل معتبر خود را درج فرمائید
سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

مطالب سایت

نوزده هزار لغت

کلمه ای را که به دنبال معنی آن هستید را در اینجا تایپ کنید.

آمار سایت

بازدید مطالب:
39844698
بازدید روزانه مطالب:
16292
محتوای سایت :
1745
نظرات:
6997
اعضای خبرنامه :
12317
Syndicate content